ศูนย์​การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรม​บริการเพื่อรองรับเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน​
|