ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

Healthy care and beauty

แหล่งการเรียนรู้ "Healthy care and beauty"

ผู้รับผิดชอบ : 

1. ผศ.ดร.สุนีย์ เครานวล
2. ผศ.นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
3. อาจารย์อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช
4. อาจารย์รัตติภรณ์ บุญทัศน์
5. นางสาวนัฏมน โรจน์หัสดิน

ผู้ดูแลจากชุมชน :

1.คุณวาริยา โลกศุภไพบูลย์ โทร 093-5841003
2.คุณมะลิวรรณ แซ่เฉิน โทร 086-3474379

 

งานที่ออกแบบ :

1. ด้านการให้บริการทางสุขภาพ
   1.1. ให้บริการแช่เท้าด้วยสมุนไพรท้องถิ่น
   1.2. ให้บริการนวดเท้า และนวดตัว และเน้นเท้าเป็นหลัก
   1.3. อบรมให้ความรู้
2. ด้านผู้สูงอายุ เน้นและส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย (ข้อมูลที่ได้ผู้สูงอายุทำงาน ไม่มีเวลา แต่รักการออกกำลังกาย)
 
ผลผลิต ปีงบประมาณ 2565 :
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรท้องถิ่น  
   1.1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาดมและยาหม่องสมุนไพรท้องถิ่น
   1.2. ลูกประคบสมุนไพร
   1.3. ห้องบริการนวดเท้า แช่เท้า ด้วยสมุนไพร
2. หลักสูตรระยะสั้น
3. คู่มือการเรียนรู้ 1 ชุด
4. สื่อวิดีทัศน์
6. รายงานการวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 1  เรื่อง
7.กิจกรรมการให้บริการลูกค้า
 
ผลผลิตปีงบประมาณ 2565  "Healthy care and beauty"  yesคลิกyes
yes คู่มือการเรียนรู้
yes บทความวิจัย
         - ผลิตภัณฑ์ยาหม่องสิบแปดเจิ้น
         - ผลิตภัณฑ์ทำน้ำมันนวดสิบแปดเจิ้น & รากการบูรป่า
         - ผลิตภัณฑ์เเชมพูส้มโชกุนและสบู่เหลวกาแฟเบตง
 
กิจกรรมการขับเคลื่อนแหล่งการเรียนรู้  "Healthy care and beauty"  yesคลิกyes

yes ประชุมรับฟังสรุปแนวทางจากการลงพื้นที่และเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ