ศูนย์ศึกษาวิจัยความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ประชุมรับฟังสรุปแนวทางจากการลงพื้นที่และเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ

รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยทีมงานและอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับฟังสรุปแนวทางจากการลงพื้นที่และเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมวางแผนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. วิทยากรโดย คุณวีรกฤตน์ ธาระเวทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แนวทางจากการลงพื้นที่และเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 9 แหล่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่