หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ -
ชื่อ :
ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

ด้านการสื่อสาร : ผู้ดำเนินรายการวิทยุ/โทรทัศน์ , พิธีกร ,

ผู้ดำเนินการเสวนา, เเละการผลิตสารคดี

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
081 898 7840 ต่อ -
ชื่อ :
อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์วัลย์ลดา พรมเวียง
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ -
ชื่อ :
นางสาวรุสฎา อาลี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ -