หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด การถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิก

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ -
ชื่อ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :

การประชาสัมพันธ์เเละงานวิจัย

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299630 ต่อ 61800
ชื่อ :
ดร.ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :

การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ, การสื่อสารการตลาด ,การสื่อสารความสุข ,การสื่อสารและการขายออนไลน์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ 61800
ชื่อ :
อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :

การประชาสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลิกภาพ

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ -
ชื่อ :
อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :

การรู้เท่าทันสื่อ การสื่อสารทางการตลาด การถ่ายภาพ

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299630 ต่อ 61800
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :

ด้านการสื่อสาร : ผู้ดำเนินรายการวิทยุ/โทรทัศน์ , พิธีกร ,

ผู้ดำเนินการเสวนา, เเละการผลิตสารคดี

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
081 898 7840 ต่อ -
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง ตานีเห็ง
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร การสื่อสารเพื่อการพัฒนากลุ่ม กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสารผลิตภัณฑ์ชุมชน สมรรถนะการสื่อสารของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเเละการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299630 ต่อ 61800
ชื่อ :
อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :

การสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวมายเดียน่า เปาะเลาะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ 61800