วจก.มรย.#FMSYRU ผอ.สำนักงานคณบดี ประชุมวางแผนและเตรียมงานเกษียณอายุราชการ

17 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โดย ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผอ.สำนักงานคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสำนักงานคณบดี ประชุมวางแผนและเตรียมงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ