ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   ::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

แผนที่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา