คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ส.017842 ข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ว.048938

10 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) BN จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ อาจารย์ ดร.ละออ  มามะ, อาจารย์ ผศ.ดร.นันทา  จันทร์แก้ว, อาจารย์ ดร.ศุภมาส  รัตนพิพัฒน์ และ อาจารย์ จรินรัตน์  วรวงศ์พิทักษ์ ที่ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ส.017842 ประเภท โสตทัศนวัสดุ ชื่อผลงาน เรื่อง การแปรรูปปลาโคบ (แหนมปลาโคบ) โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลือมล้ำของกลุ่มประมงเรือเล็กที่มีรายไต้น้อย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และ ข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ว.048938 ประเภท วรรณณกรรม ชื่อผลงาน เรื่อง การแปรรูปปลาโคบ โครงการวิจัยกฎรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมลำของกลุ่มประมงเรือเล็กทีมีรายได้น้อย อำเภอยะหรี่ง จังหวัดปัตตานี