1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

25 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลการให้บริการ (ITA)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. งานบริหาร

1.1 คู่มือการใช้ระบบจองรถฯ

1.2 คู่มือการใช้แอปพลิเคชั่นโดรน

1.3 คู่มือขั้นตอนการคืนเงินกลับสู่ระบบ ERP

1.4 คูู่่มือสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินฯ

1.5 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจนับพัสดุประจำปี

1.6 คู่มือการตั้งค่าผู้ใช้งานระบบ che qa online

1.7 คู่มือการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน

1.8 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

2. งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

2.1 คู่มือการพิจารณาผลการเรียนฯ 

3. งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

3.1 คู่มือการจดลิขสิทธิ์

3.2 คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่มีผลการนำไปใช้จริงฯ

3.3 คู่มือกระบวนการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบ บกศ.

3.4 คู่มือการติดตามผลการเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์งานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม