งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

FMSYRU #วจก.มรย. ประชุมหารือและเตรียมความพร้อม การดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพองค์กร

วันนี้ 24 มี.ค. 2566 ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผอ.สำนักงานคณบดี ประชุมหารือและเตรียมความพร้อม บุคลากรสายสนับสนุน การดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพองค์กร การทบทวนและร่วมพิจารณานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อการต่อยอด การพิจารณานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อการต่อยอด และนำไปพัฒนานวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่