งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ    
.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH