Food plus and story

6 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนาอาจารย์

วันที่ 5 ก.พ. 2563 คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมงาน Food plus and story ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผลงานของอาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด ในการพัฒนาผลิตกระเป๋าผ้าให้กับกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแยะ จำนวน 12 ชิ้นงาน เข้าร่วมแสดงผลงานบริการวิชาการซึ่งได้รับงบประมาณจัดสรรผ่านคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้รับการติดต่อจากผู้สนใจที่เข้าร่วมงานในการสั่งซื้อสินค้าและการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันจากนักออกแบบในพื้นที่