OPEN HOUSE

January 29, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 คณาจารย์สาขาการบัญชี นำทีมโดยอาจารย์มานพ ทองไทย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ หอประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งมีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้พร้อมนักเรียนจำนวนอย่างน้อย 30 คนในแต่ละแห่งเข้าร่วม โดยมีนักศึกษาของหลักสูตรคอยแนะแนวหลักสูตร นอกจากนี้ประธานหลักสูตรได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการบัญชี ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ