ห้องปฏิบัติการสตูดีโอ

3 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ห้องปฏิบัติการ: สถานที่

ข้อปฏิบัติในการขออนุมัติใช้ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ
ขั้นตอนการขออนุมัติ

1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องปฏิบัติการว่างหรือไม่
2. กรณีห้องปฏิบัติการว่าง ทำการโหลด File (แบบฟอร์ขออนุมัติใช้ห้องปฏิบัติการ)
3. เขียนแบบฟอร์โดย แนบเอกสารประกอบพิจารณา - โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรือ - หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ยื่นแบบฟอร์ม สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (เพื่อเสนอตามลำดับ)
5. ติดต่อ สอบถาม สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (รออนุมัติ)
หมายเหตุ 
- การอนุมัติใช้ห้องปฏิบัติการขออย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันจัดกิจกรรม
- เบอร์ 073-299630 IP Phone 60000
- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา