วจก.ทีมบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาชายแดนใต้ ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการรูปแบบการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองของสังคม

8 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ภานุวัตน์ ศรีมาฆะ ทีมบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาชายแดนใต้ ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการรูปแบบการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองของสังคม : กรณีศึกษา อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมี ผศ.พิชญา สุวรรณโน และคณะ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหัวหน้าโครงการและทีมคณะผู้วิจัย ณ เทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา