วจก.นำเสนอแผนงานวิจัย "ยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัยในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขของบ้านปิยะมิตร 5 "

8 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอแผนงานวิจัย "ยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัยในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขของบ้านปิยะมิตร 5 (เขาน้ำค้าง) กับชุมชนหุ้นส่วนรอยตะเข็บ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา" ต่อคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom