วจก.รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพนักศึกษาและหน่วยจัดหารายได้

7 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (7 ธันวาคม 2565) อาจารย์ ดร.สุกฤษตา  รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพนักศึกษาและหน่วยจัดหารายได้ ได้แก่ YRU HAPPY BREAK  YRU INSURANCE และ FMS PROUD COFFEE เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ