ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 9/2565

30 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (30 กันยายน 2565) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์
เข้าร่วมประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 9/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมพิจารณาเรื่อง
-การอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2565
-ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2564
-กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 3 หลักสูตร
-การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 หลักสูตร
-ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา2562
-การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 6 ราย