คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกประหยัดพลังงาน

วันนี้ (28 เมษายน 2564) ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร พบปะและให้กำลังใจ คณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกประหยัดพลังงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด และอาจารย์อมรเทพ มณีเนียม พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี ณ ห้องศูนย์พัฒนานวัตกรรมคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่