คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เตรียมความพร้อมการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (work from home)

วันนี้ (23 เมษายน 2654) งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
ประชุมทีมบุคลากรสายสนับสนุนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (work from home) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่