คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมข้อมูล เพื่อรับมือการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (work from home)

วันนี้ 21 เมษายน 2654 ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผอ.สำนักงานคณบดี และ นายนาซือรี เต๊ะกาแซ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมข้อมูล เพื่อรับมือการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (work from home) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่