คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.มรย. ปฏิบัติการตาม "โรดแม็ปวิจัย" เสริมเคล็ดลับการทบทวนวรรณกรรมสู่ Conceptual Framwork

วันนี้ (3 เมษายน 64) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปฏิบัติการพัฒนาประเด็นวิจัย โดยใช้ Conceptual Framwork ตามประเด็นร่วมสมัย เทคนิคการทบทวนวรรณกรรม สร้างความเข้มแข็งต่อกรอบวิจัยและนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ พร้อมวิเคราะห์ประเด็นผลวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ โดย รศ.ดร.อุเทน เลานำทา และ ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม อาจารย์ประจำคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย หัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์พิชิตผล....งานวิชาการ/วิชาชีพ" ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่