คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก. มรย. เตรียมพร้อมขอทุนนวัตกรรม..ขอ (..ไม่..) ยาก? Social Innovation Village (IDEA HACKS)

วันนี้ 2 เมษายน 64 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยกระดับพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ และขอทุนนวัตกรรมเข้าถึงได้ถ้าเข้าใจประเด็นโจทย์ปัญหา เพื่อขอทุนการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม และยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม โดยอาจารย์ ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย หัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์พิชิตผล....งานวิชาการ/วิชาชีพ" ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่