คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องประชุมหลัวเหลียน 100 ที่นั่ง