คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องประชุมหยางถาว 100 ที่นั่ง