คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะหารือเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ภายใต้กรอบ งานประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ระดับคณะและมหาวิทยาลัย หรืองานเชิงรุกของคณะ

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ประชุมหารือ "เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ภายใต้กรอบ งานประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ระดับคณะและมหาวิทยาลัย หรืองานเชิงรุกของคณะ ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่