คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการศึกษา ทบทวนและกลั่นกรองการปรับโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1 ปี 2563

วันนี้ (22 เม.ย. 63) อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการศึกษา ทบทวนและกลั่นกรองการปรับโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1 ปี 2563 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมลาดา โดยประชุมผ่านระบบ Google Meet ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

แกลเลอรี่