คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมจิตอาสาในการทำหน้ากาก Face shield

วันนี้ 2 เมษายน 2563 อาจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้มอบขนมให้กับทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมจิตอาสาในการทำหน้ากาก Face shield ณ สำนังานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่