คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจเยี่ยมหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ และพบปะกับคณาจารย์และนักศึกษา ณ คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่