คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

“ภาษีธุรกิจออนไลน์”สาขาการบัญชีจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อตอบโจทย์รูปแบบการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการวางแผนภาษีออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการในยุคออนไลน์

สาขาการบัญชีจัดสัมมนาทางวิชาการ “ภาษีธุรกิจออนไลน์”ตอบโจทย์รูปแบบการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการวางแผนภาษีออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการในยุคออนไลน์

วันนี้ (24 กันยายน 2562) สาขาการบัญชี จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องภาษีธุรกิจออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการวางแผนภาษีออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจรีพร อารักษ์คุณากร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องหลิวเหลียน ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่