โครงการ/กิจกรรม ปี 2560

26 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการ/กิจกรรม ประจำปี
ลำดับ ชื่อโครงการ โหลด
1  อบรมมาตรฐานโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1
2  อบรมปฏิบัติการสร้างอาชีพอิสระแก่เยาวชน ผลิตสื่อสร้างสรรค์สู่อาชีพในศตวรรษที่ 21
3  อบรมต้นทุนและผลตอบแทน
4  เส้นทางสู่ธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 7
5  สรรหานักศึกษา
6  สงเสริมศักยภาพด้านทักษะอาชีพของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
7  ส่งเสริมการวิจัย
8  ศูนย์พัฒนาธุรกิจชายแดนใต้ SBBC
9  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย)
10  เพิ่มศักยภาพชุมชนโดยบูรณาการศาสตร์เพื่อความยั่งยืน
11  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
13  พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
14  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสู่นักปฏิบัติการมืออาชีพ
15  พัฒนาสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
16  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
17  พัฒนาบัณฑิต มรย.สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
18  พัฒนานักศึกษา
19  พัฒนาชมรมนักศึกษาสุ่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ
20  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน
21  พัฒนาการเรียนการสอน
22  พัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน
23  พลังชุมชนสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้
24  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
25  จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง
26  การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป-กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม
27  การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป - กลุ่มเบเกอรี่
28  การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป-กลุ่มนมแพะ
29  การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป-กลุ่มกะลามะพร้าว
30  สรุปโครงการและกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ 2560

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด