บุคลากรสายสนับสนุน

17 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) บุคลากร

งานบริหารทั่วไปนายนาซือรี   เต๊ะกาแซ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอับดลอาซิด  สะอิ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายฮาซัน  นาวานิ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายอัสฮาร์  เละแม็ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวคอรีเยาะ  เจะแม็ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอัสมาอ์  โต๊ะยอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอาซียะห์  เจะแว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวไซนับ  เจ๊ะอุบง
เจ้าหน้าที่ห้องฉายภาพยนตร์

นายมุหเซน ละเตะ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา
     

งานจัดการศึกษานางสาวซีรา  มูซอ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวซาอีดะห์  ดอเลาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานวิจัยและบริการวิชาการนายรอมซี แตมาสา
นักวิชาการศึกษา

งานประกันคุณภาพนางสาวนิตยา  ทองรอง
นักวิชาการศึกษา