บุคลากรสายสนับสนุน

17 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) บุคลากร

นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (61300)

อีเมล์ : nasueree.t@yru.ac.th


 

นายอับดลอาซิด สะอิ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : abdool-aseed.r@yru.ac.th


 

 

 

นายฮาซัน นาวานิ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : hasan.n@yru.ac.th


นายอัสฮาร์ เละแม็ง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : ashar.l@yru.ac.th


 
 
 
 

นายรอมซี แตมาสา
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : romsee.t@yru.ac.th


นางสาวซีรา มูซอ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : sera.m@yru.ac.th


 
 
 
 

นางสาวนิตยา ทองรอง
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : nittaya.t@yru.ac.th


นางสาวคอรีเยาะ เจะแม็ง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : khoriyoh.c@yru.ac.th


 

 

 

นางสาวอัสมาอ์ โต๊ะยอ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : asma.t@yru.ac.th


นางสาวจัสติน่า จงรักษ์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : jastina.j@yru.ac.th