บุคลากรสายวิชาการ

17 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) บุคลากร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์                                                     
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                                                               
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                                                   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี                                                                    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว                                        
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ                                                 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร    
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต