วจก.มรย.ร่วมประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) ครั้งที่ 2/2566

17 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (17 มี.ค. 66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา