ขอแสดงความยินดี อาจารย์มนัส สุทธิการ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ (TCI1)

21 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) BN ผลงานวิชาการ:ตีพิมพ์

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี อาจารย์มนัส สุทธิการ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติการวิจัยสำรวจภูมิทัศน์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองต้นแบบ อำเภอเบตง เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา วิจัยและนวัตกรรมการบริการ ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา TCT1