วจก.มรย. สร้างเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย

6 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 ก.พ.66) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการสัมมนา “สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย” เพื่อสร้างเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แห่งประเทศไทย  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดพิธี กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี ประธานคณบดี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.นงรัตน์  อิสโร เลขานุการองคมนตรี และที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีคณบดี คณะผู้บริหารจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประมาณ 70 คน ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา