เยี่ยมและให้กำลังใจคุณพ่อของ ดร.วัชระ ขาวสังข์

3 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

2 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการ พร้อมด้วย ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมและให้กำลังใจคุณพ่อของ ดร.วัชระ ขาวสังข์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เนื่องจากป่วย ขอให้คุณพ่อหายจากอาจารย์ป่วยโดยเร็ว ณ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี