วจก.สร้างเครือข่ายพัฒนาด้านการวิจัย กับมหาวิทยาลัย Vietnam National University, Hanoi ประเทศเวียดนาม

2 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (2 มกราคม 2566) รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ซูซัน หามะ หารือเพื่อการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา cultural camp กับมหาวิทยาลัย Vietnam National University, Hanoi ประเทศเวียดนาม ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ