วจก.ร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนด้านประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

2 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2566 นายนาซือรี เต๊ะกาแซ หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยนางนิตยา กุลหาบ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนด้านประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจาก 7 ส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยสำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ดูก๊อง วิลเลจ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง