วจก.ร่วมพิธีไว้อาลัย คุณแม่พรรณี ลิ่วคุณูปการ มารดาของ ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ

1 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (31 มกราคม 2566) รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์  ร่วมพิธีไว้อาลัย คุณแม่พรรณี ลิ่วคุณูปการ มารดาของ ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ณ คริสตจักรยะลา