ขอแสดงความยินดี อาตารย์ ดร.ละออ มามะ, อาจารย์ ผศ.ดร.นันทา จันทร์แก้ว และอาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

9 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) BN จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี อาตารย์ ดร.ละออ มามะ, อาจารย์ ผศ.ดร.นันทา จันทร์แก้ว และอาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ว.049046 ประเภทวรรณกรรม ชื่อผลงาน คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร