ขอแสดงความยินดี อาจารย์ สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ, อาจารย์ รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี, อาจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต, อาจารย์ แวซำซูดิน แวดอกอ, และอาจารย์ อมรเทพ มณีเนียม

9 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) BN ผลงานวิชาการ:ตีพิมพ์

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี อาจารย์ สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ, อาจารย์ รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี, อาจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต, อาจารย์ แวซำซูดิน แวดอกอ, และอาจารย์ อมรเทพ มณีเนียม ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล SCOPUS เรื่อง HAS BEEN AGGEPTED FOR INTERNATIONAL PUBLICATION IN GREEN HOMESTAY MANAGEMENT INNOVATION
MODEL FOR TOURISM TO THE NEXT NORMAL