ขอแสดงความยินดี อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

9 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) BN แสดงความยินดี
คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ WOMEN MADE 2022 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการหญิง เพิ่มมูลค่าและคุณค่า
ของสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ SUREEYA จัดโดย SEA (ประเทศไทย) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)