ห้องฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา (YRU Theatre)

21 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ห้องประชุม:เรียน