คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) แจ้งเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล (Hybrid Learning)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด