คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาประจำงานพัฒนานักศึกษา

แกลเลอรี่