คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) ปีการศึกษา 1/2564

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด