คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด