คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "รับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ" ประจำปี 2564"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด