คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แกลเลอรี่