คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ ฐานSCOPUS Q4

แกลเลอรี่